วัดพระธาตุบังพวน

   

วัดพระธาตุบังพวน  ตั้งอยู่ที่  บ้านธาตุ  ตำบลพระธาตุบังพวน  เจดีย์ประธุบังพวนสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  ๒,๐๐๐  ดังปรากฏในคัมภีร์ใบลานชื่ออุรังคธาตุหรืออุรังคนิทาน  พระธาตุบังพวนเป็นเจดีย์เก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายมาช้านาน  ตังองค์พระธาตุเดิมสร้างด้วยอิฐเผาลักษณะสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่น  เป็นสถูปแบบอินเดียรุ่นเดียวกับองค์พระปฐมเจดีย์  ต่อมาได้พังทลายลงเมื่อเดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๑๓  เนื่องจากฐานทรุด  เจดีย์องค์ปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยกรมศิลปากร  เป็นรูปปรางค์สี่เหลี่ยมต่อกันเป็นบัวปากระฆัง  มีฐานทักษิณ  ๕  ชั้น  กว้าง  ๑๗.๒๐  เมตร  ชั้นที่  ๖  เป็นรูประฆังคว่ำ  ชั้นที่  ๗  เป็นรูปดาวปลี  เหนือขึ้นไปเป็นที่ตั้งฉัตร  สูงจากพื้นดิน  ๓๔.๒๕  เมตรชาวหนองคายจัดงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น  ๑๑  ค่ำ  เดือนยี่  ของทุกปี  ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานอื่นๆ  ที่น่าสนใจ  อีกหลายแห่ง  ได้แก่  สัตตมหาสถาน  หรือ  สถานที่สำคัญ  ๗  แห่งในพุทธประวัติหลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วและได้เสด็จประทับเสวยวิมุติสุขแห่งละ  ๗  วัน  และสระปัพพฬนาค  หรือสระพญานาค  ซึ่งในสมัยโบราณเมื่อมีการแต่งตั้งเจ้าเมืองก็จะนำน้ำจากสระนี้ไปสรงเพื่อเป็นสิริมงคล